PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Kennisgeving van het herroepingsrecht voor zakelijke klanten

Klachten, waarborg en garantie
 • Voor tekortkomingen van de levering – met uitzondering van de toegezegde eigenschappen of bij het schenden van de contractuele plichten door eigen schuld – staan wij, onder uitsluiting van verdere aanspraaklijkheden, borg als volgt:
  a) Voor alle waren gelden de wettelijke garantietermijnen vanaf de risico-overdracht. Bij commercieel  en/of professioneel gebruik bedraagt de garantietermijn 12 maanden. Worden in het kader van de garantie verbeteringen of vervangende leveringen uitgevoerd, onstaat hierdoor geen nieuw begin van de garantietermijn.
  b) Bij gebruikte waren bedraagt de garantietermijn vanaf de risico-overdracht bij privaat gebruik 12 maanden, bij commercieel  en/of professioneel gebruik wordt de garantie uitgesloten.
 • De koper moet onmiddelijk na het ontvangen van de goederen alles onderzoeken op mankementen, toestand en de verzekerde eigenschappen. Zichtbare gebreken moeten binnen 14 kalenderdagen schriftelijk de verkoper worden aangegeven, anders telt de levering als aanvaard, tenzij, iemand ons bewust een dwaalspoor heeft gelegd of heeft misleid. Deze termijn (14 kalenderdagen) begint met het ontvangen van de levering door de koper.
 • Bij wederzijdse handelszaken onder kooplieden blijven de §§ 377, 378 HGB onveranderd in kracht.
 • Worden door de koper gebreken aan de goederen vastgesteld, mag hij er niet over beschikken, d.w.z. ze mogen niet worden gedeeld, verder verkocht resp. verder verwerkt, tot een overeenkomst over de afwikkeling van de klacht is bereikt resp. een bewijsbeveiligingsprocedure door een, door de Kamer van Koophandel resp. IHK aan de zetel van de koper genoemde deskundigen is gebeurt.
 • Transportschade moet onmiddelijk aan de verkoper worden gemeld. De nodige formaliteiten moeten door de koper met de transporteur worden geregeld. Zover commercieel gebruikelijke breuken, krimpen enz. in een aanvaardbaar kader blijven, kan dit niet voor kritiek vatbaar zijn.
 • Bij berechtigde klachten heeft de verkoper de keuze tussen het verbeteren van de goederen die gebreken vertonen of het vervangen ervan. Meervoudig verbeteren is toelaatbaar.
 • In het geval van het verbeteren van de slechte waren, is de verkoper verplicht, alle lasten en kosten te dragen die in verbindung staan met het verbeteren. Dat betekent in het bijzonder de transport-, wegvervoer-, arbeids- en materiaalkosten te dragen, zover deze zich niet verhogen, doordat de koopgoederen aan een andere plaats als die van uitvoering zouden zijn verbracht.
 • Wanneer de verkoper een hem aangegeven extra termijn laat verstrijken, zonder dat de storing / fout / deficit uit de weg werd geruimd of werd vervangen, resp. een levering van vervanging niet mogelijk is, mislukt of van de verkoper werd geweigerd, heeft enkel de koper, die niet de verbruiker is, onder uitsluiting van alle verdere vorderingen, het recht van het contract terug te treden of de koopprijs te verminderen.
 • De garantie heeft niet enkel betrekking op schade, die ontstaan is ten gevolge van normale slijtage, foutieve inbouw- en montagewerkzaamheden of foutieve ingebruikname zover niet door onze schuld is ontstaan, foutieve of zorgeloze behandling of onderhoud, niet vakkundige belasting of het niet naleven van de montage- en gebruiksaanwijzing en de relevante normen. Uitgesloten van de garantie is de slijtage van slijtdelen. Slijtdelen zijn alle zich draaiende delen, alle aandrijvingsonderdelen en gereedschappen. De garantievorderingen vervallen ook dan, wanneer door de besteller of derden, zonder onze toelating, veranderingen of instandzettings­werkzaamheden werden uitgevoerd. Kosten die samenhangen met het „uitvoeren a posteriori“ dragen wij enkel, voor zover ze in speciale gevallen, in het biezonder in de verhouding met de koopprijs van de goederen, proportioneel in verhouding staan. Allerdings in geen geval zover ze 150 % van de waarde van de goederen overstijgt. Meer kosten zoals b.v. in samenhang met het in- en uitbouwen van de defekte goederen, worden door ons enkel gedragen overeenkomstig deze maatregelen.
 • Geeft de koper ons geen gelegenheid en geen realistische, passende tijd, ons van de deficits te overtuigen en desnoods de noodzakelijke uitvoering a posteriori uit te voeren (verbeteringen of levering van vervangelementen), vervallen alle garantievorderingen.
 • Bijkomende vorderingen van de koper, in het biezonder met betrekking van het ontbreken van de gegarandeerde eigenschappen of omwille van schade, die niet aan de geleverde voorwerpen zelf is ontstaan, worden uitgesloten, zover wettelijk is toegelaten.
Terugneming

Bij het terugnemen wordt overeengekomen dat voor magazijnprodukten een bewerkings­vergoeding van 10 % van de waarde van de goederen, echter minstens 10 EUR te betalen is. Bij commissiegoederen telt dezelfde bewerkingsvergoeding, echter minstens die kosten, die ons in rekening worden gesteld door de leveranciers die het produkt aan ons hebben geleverd. Het teruggeven gebeurt enkel overeenkomstig de voorafgaande toestemming van de verkoper.