PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

van de Firma Tacke + Lindemann Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG, Beratgerstraße 31-33, 44149 Dortmund, Deutschland.

Uw vertrouwen in de correcte behandeling van Uw gegevens is voor ons een belangrijke voorwaarde voor het succes van onze Online-aanbiedingen. Vandaar dat wij veel waarde op geheimhoudingsplicht leggen. Het verzamelen van Uw gegevens, de bewerking (het opslaan, veranderen, overdragen, sperren en annuleren) en het gebruik ervan gebeurt uitsluitend onder het in acht nemen van de geldende bepalingen inzake de gegevensbescherming, van de TMG (Telemedienwet), de BDSG (Federale wet voor bescherming persoonsgegevens) en vooral van de Europese algemene verordening van de gegevensbescherming (EUDSGVO).

Het gebruik van onze site is zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Wanneer U onze aanbiedingen en service wil gebruiken, moeten we echter persoonlijke informatie van U verwerken. Gegevens zijn dan persoonlijk, als ze heel duidelijk een bepaalde persoon kunnen worden toegewezen. De wettelijke basis voor de gegevensbescherming zijn te vinden in de EU-DSGVO, de Federale wet voor bescherming persoonsgegevens (BDSG) en de Telemedienwet (TMG). Met de hierna volgende regelingen wordt U zover geïnformeerd over de aard, de omvang en het doel van de eisen, het gebruik en de omgang van de persoonlijke gegevens door de aanbieder

Tacke + Lindemann
Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG
Beratgerstraße 31-33
44149 Dortmund

Tel.: +49 (0)231 17777-0
E-Mail: info@tacke-lindemann.de

Tacke + Lindemann onderneemt omvangrijke technische en organisatorische maatregelen, om de maximale beveiliging van Uw gegevens te garanderen; Tacke + Lindemann gebruikt b.v. gestandardiseerde SSL- coderingssystemen, deze worden zowel bij inkomende als ook bij uitgaande verbindingen gebruikt. Volgens de actueel bekende stand van de technik, mogen sensibele gegevens op deze weg niet als leesbare tekst worden verstuurd of ontvangen. Ondanks deze inspanningen willen wij erop wijzen, dat de vermiddeling van gegevens via het internet, leemten in de beveiliging vertoont. Een totale beveiliging tegen onbevoegde toegang door derden is daardoor niet mogelijk. Verder behouden wij ons voor, de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Vandaar raden wij aan U in regelmatige afstanden daarover opnieuw te informeren.

Voor het geval, dat U in verband met het thema Privacyverklaring nog vragen aan Tacke + Lindemann zou hebben of Uw rechten in verband met de Privacyverklaring (zie onder vermeld) graag wil waarnemen, kunt U zich graag aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming wenden.

XXXXXXX ?????

 1. Server data

  Om technische redenen worden o.a. de volgende gegevens geregistreerd (zogenaamde severlogfiles), welke door Uw Internet-Browser aan ons resp. aan onze Webspace-Provider worden gezonden:

  • Browsertype en -versie
  • gebruikte besturingssysteem
  • homepage, van waar uit U ons bezoekt (verwijzer URL)
  • homepage, die U bezoekt
  • Datum en tijd van Uw toegang
  • Uw Internet Protocol (IP)-adres.

  Deze anonyme gegevens worden, afzonderlijk van Uw eventueel aangegeven persoonlijke gegevens, opgeslagen en laten zo geen conclusies op een bepaalde persoon toe. Ze worden voor statistische doelen geanalyseerd, dit om ons internetbeeld en onze aanbiedingen te kunnen optimeren.

 2. Registratiefunctie

  Op onzer site bieden wij de mogelijkheid, U daar te laten registreren. De, in het raam van deze registratie aangegeven gegevens, die uit het ingevulde masker van het registratieformulier af te lezen zijn, zijn:

  • Firma- of privaatcliënt
  • Aanspreektitel (Geslacht)
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-Mail Adres
  • Paswoord
  • Geboortedatum
  • Straat en huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land

  en worden uitsluitend voor het gebruik van onze aanbiedingen verzameld en opgeslagen. Het verder geven aan derden gebeurt enkel zover het, na rijp overleg, in het raam van de afwikkeling van de opdrachten van wettige belangen nodig is. Een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met gegevens, die eventueel door andere componenten van onze site werden verzameld, gebeurt niet.

 3. Cookies

  Op onzer site (www.Tacke-Lindemann.com) gebruiken wij zogenaamde Cookies voor het herkennen van meervoudig gebruik van ons aanbod, door dezelfde gebruiker/ Internetaansluiting. Cookies zijn kleine tekstfiles, die door Uw Internet-Browser op Uw computer worden gelegd en opgeslagen. Hun doel is het, ons Internetbeeld en onze aanbiedingen te kunnen optimeren. Hierbij handelt het zich meestal om zogenaamde "Session-Cookies", welke na het einde van Uw bezoek terug verwijderd zullen worden.

  Deze Cookies geven echter gedeeltelijk de informatie, waardoor ze automatisch terug te erkennen zijn. Deze opnieuw erkenning gebeurt op basis van de, in het Cookies opgelagen IP-adres. Die zo verkregen informatie dient ervoor, onze aanbiedingen te optimeren en U een eenvoudigere toegang tot onze site mogelijk te maken.

  U kunt de installatie van de Cookies verhinderen door een adequate instelling van Uw browser. Wij wijzen U erop, dat U in dit geval, eventueel niet alle functies van onze Website in volle omvang kunt gebruiken.

 4. Nieuwsbrief

  Wij bieden U op de site de mogelijkheid, onze nieuwsbrief te abonneren. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven gebruiken wij de zogenoemde Double Opt-In-methode, d.w.z., U krijgt eerst dan de nieuwsbrief per E-Mail toegestuurd, nadat U ons op voorhand hebt bevestigt, dat U de nieuwsbrief-dienst wil laten activeren. Hiervoor zenden wij een E-Mail aan het door U aangegeven E-Mail-adres. Eerst door het klikken op de link die in de E-Mail te vinden is, bevestigt U, dat U onze nieuwsbrief wil ontvangen. Met deze nieuwsbrief informeren wij op regelmatige afstanden over onze aanbiedingen. Om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen, hebt U een geldig E-Mail-adres nodig. Het door U aangegeven E-Mail-adres wordt dan door ons gecontroleerd, of U in werkelijkheid de opgegeven houder van het aangegeven E-Mail-adres bent, resp. de houder als ontvanger van de nieuwsbrieven autoriseerd is. Met Uw aanmelding voor onze nieuwsbrief zullen wij Uw IP-adres en de datum evenals het tijdstip van Uw aanmelding opslaan. Dit dient als onze juridische beveiliging voor het geval, dat Uw E-Mail-adres door derden zou misbruikt worden en zonder ons medeweten onze nieuwsbrief zou abonneren. Meer gegevens worden door ons niet verzameld. De zo verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het abonnent van onze nieuwsbrieven. Het doorgeven aan derden zal niet gebeuren. Een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met gegevens, die eventueel door andere componenten van onze site werden verzameld, gebeurt niet. Het abonnement voor deze nieuwsbrieven kunt U op elk moment opzeggen. Details hiervoor kunt U de bevestigingsmail alsook de afzonderlijke nieuwsbrieven ontlenen.

 5. Contactmoglijkheid

  Op onze site bieden wij U de mogelijkheid, per E-mail en/of via een contactformulier met ons in verbinding te treden. In dit geval worden die gegevens die door de gebruiker werden gemaakt, opgeslagen voor de bewerking van zijn contactopname. Het doorgeven aan derden zal niet gebeuren. Een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met gegevens, die eventueel door andere componenten van onze site werden verzameld, gebeurt niet.

 6. Commentaarmogelijkheid

  Op onze site bieden wij U de mogelijkheid, opmerkingen voor de afzonderlijke bijdragen, diensten, producten e.d. te plaatsen. Hierbij wordt het IP- adres van de schrijver/aangesloten eigenaar opgeslagen. Dit opslaan gebeurt voor onze veiligheid voor het geval dat de schrijver door zijn commentaar hierbij de rechten van derden zou aantasten en/of er onrechtmatige inhoud zou worden opgezet. Zodoende bestaat er van onze kant een eigenbelang aan de opgeslagen gegevens van de schrijver, vooral omdat wij, onder bepaalde voorwaarden omwille van dergelijke schendingen van de rechtsregels, zouden kunnen verantwoordelijk worden gemaakt. Het doorgeven aan derden zal niet gebeuren. Een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met gegevens, die eventueel door andere componenten van onze site werden verzameld, gebeurt niet.

 7. Doorgeven van private gegevens, kredietwaardigheid, uitlevering

  Voor het uitvoeren van Uw opdracht geven wij gedeeltes van Uw gegevens door aan dienstverleners zoals b.v. kredietaanbieders, leveranciers, logistikdiensten, Call Center, aanbieder von gehosteten Softwareoplossingen en IT dienstverleners. De dienstverleners zitten bijna uitsluitend allemaal in de EU of verwerken de gegevens enkel in de EU.

  Uitzonderingen hiervan zijn in de hierna volgende punten beschreven. Zover wij op voorhand moeten investeren, b.v. bij het kopen op rekening, halen wij een kredietrapportage, om zo onze terechte interessen door kredietwaardigheidsinformatie op basis van het mathematisch-statistische methode af te zekeren. Hiervoor sturen wij de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de controle van de kredietwaardigheid aan financiële verenigingen en instellingen, en gebruiken de zo gekregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid voor een betalingsuitval, voor een afgewogen beslissing over de motivering of de beëindiging van de contractuele betrekking. Op Uw aanvraag delen wij U graag mee, aan welke financiële verenigingen en instellingen wij ons daarvoor gewend hebben.

 8. Trusted Shops

  Om ons Trusted Shops kwaliteitslabel en de eventueel verzamelde beoordelingen en de aanbieding van de Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling te bekijken, is op deze Website het Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd. Dit dient voor de uitbetaling van onze, in het raam van een interessenafweging overwegend wettige interessen aan een optimale commercële promotie van onze aanbieding. De Trustbadge en die daarmee aangeprezen diensten zijn een aanbieding van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

  Bij het oproepen van de Trustbadge wordt door de Webserver automatisch een zogenoemde Server-Logfile in het geheugen opgeslagen, dat b.v. zijn IP-adres, datum en tijd van het oproepen, de overdragene hoeveelheid gegevens, en de aanvragende Provider (toegangsgegevens) beïnhoudt en het afroepen dokumenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en ten laatste zeven dagen na het beëindigen van Uw bezoek aan de site automatisch overschreven resp. verwijderd. Meer personenlijke gegevens worden enkel aan Trusted Shops gestuurd, zover U na het afsluiten van een bestelling, besluit voor het gebruik van Trusted Shops Produkten of U reeds voor het gebruik ervan bent geregistreerd. In dit geval telt de overeenkomst die getroffen werd tussen U en Trusted Shops.

 9. Gebruik van Google-Analytics met anonymiseringsfunctie

  Wij gebruiken voor onze site Google-Analytics, een Webanalysedienst van de Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna volgend „Google“, genoemd. Google-Analytics gebruikt zogenoemde „Cookies“, tekstbestanden, die op Uw computer worden opgeslaan en hierdoor een analyse van Uw gebruik vab de Website mogelijk maken.

  Die door deze Cookies geproduceerde informaties, zoals bijvoorbeeld tijd, plaats en hoeveelheid van Uw Website-bezoek inclusief Uw IP-adres, worden aan Google in de V.S. gezonden en daar opgeslagen.

  Wij gebruiken op onze Website Google-Analytics met een IP-Anonymiseringsfunctie. Uw IP-adres wordt in dit geval van Google reeds binnen de lidstaten van de Europese unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over de Europese economische Vrijhandelsassociatie ingekort en daardoor anonym gemaakt.

  Google wordt deze informaties gebruiken, om Uw gebruik van onze site te analyseren, om berichten over de Websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om meer over het gebruik van de Website en de via het Internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informaties eventueel aan derden verdergeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of zover derden deze gegevens in opdracht van Google moeten bewerken.

  Google zal, volgens eigen vermelding, in geen geval Uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de Cookies verhinderen door een, met een passende instelling van Uw Browser-Software; wij wijzen U er echter op, dat de mogelijkheid bestaat, dat U in dit geval niet alle functies van onze Website volledig kunt gebruiken.

  Verdere informaties over die door Google aangeboden deactiverende opties en over de activering van deze optie, zijn te verkrijgen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 10. Gebruik van Google+-aanbevelings-componenten

  Op onze site gebruiken wij de „+1“-knop van de aanbieder Google+ der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna „Google“ genoemd.

  Bij ieder afzonderlijk oproepen van onze Website, die met zulk een „+1“- component is voorzien, zorgt deze component ervoor, dat die door Uw gebruikte Browser een passende weergave van de componenten van Google download. Door deze transactie wordt Google daarover informeerd, welke concrete site van onze internetsite op dat ogenblik wordt bezocht.
  Overeenkomstig de informatie van Google volgt een verdere analyse van Uw bezoek niet voor het geval, dat U niet in Uw GoogleKonto ingelogd zou zijn.

  Wanneer U onze site oproept en ondertussen al bij Google ingelogd bent, kan Google, bij het bedienen van de „+1"-toets, informaties over Uw Google-Account, die van Uw aanbevolen Webseite zover Uw IP-adres en andere browserafhankelijke informaties registreren.

  Op deze manier kan Uw „+1“- aanbeveling worden opgeslaan en toegankelijk gemaakt. Uw daarmee afgegeven Google „+1“- aanbeveling kan dan, samen met Uw accountnaam en eventuele gedeponeerde foto´s in de Google-diensten, als aanwijzing worden ingevoegd, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in Uw Google-rekening of op andere plaatsen, zoals b.v. op Websites en in aankondigingen van het internet. Verder kan Google Uw bezoek op onze site vebinden met Uw gegevens die bij Google afgelegd zijn. Google neemt deze informaties ook op, om de Google-diensten verder te verbeteren.

  Zou U vandaar de genoemde registratie door Google zoveelmogelijk willen verhinderen, moet U zich, vóór het bezoek van ons internet uit Uw Google-rekening afmelden.

  De aanwijzingen voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van Google voor de „+1“-schakeltoets met alle verdere informaties van de registratie, het verdergeven en het gebruik van gegevens door Google, in verband met Uw betreffende rechten en Uw profielinstellingsmoglijkheden kunt U hier oproepen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

 11. Gebruik van facebook-componenten

  Op onze Website gebruiken wij zogenaamde Social Plugins („Plugins“) van het sociale netwerk van Facebook, dat van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) wordt bedreven. De Plugins zijn met een Facebook-Logo of het toevoegsel „Soziales Plug-in van Facebook“ resp. „Facebook Social Plugin“ gekarakteriseerd. Een overzicht van de Facebook Plugins en hoe ze eruit zien, vindt U hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
  Wanneer U een zijde van onze Website oproept waarin zulk een Plugin is inbegrepen, wordt Uw Browser direct met de servers van Facebook verbonden. Door Facebook wordt de inhoud van de Plugins direct aan Uw Browser gestuurd en met de zijde verbonden. Door dit verbinden bekomt Facebook de informatie, dat Uw Browser de betreffende zijde van onze Website heeft opgeroepen, ook wanneer U niet over een Facebook-profiel beschikt of op het moment niet bij Facebook ingelogd bent. Deze informatie (inclusief Uw IP-adres) wordt van Uw Browser direct aan een server van Facebook in USA gestuurd en daar in het geheugen opgeslagen. Bent U ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze Website rechtstreeks met Uw Facebook-profiel in verbinding brengen. Wanneer U met de Plugins interageert, b.v. de „vind ik goed“- toets bedient of commentaren afgeeft, wordt deze informatie eveneens direct aan een server van Facebook gestuurd en daar in het geheugen opgeslagen. Bovendien worden die informaties op Uw Facebook-profiel gepubliceerd en Uw Facebook- vrienden publiek gemaakt. De zin en de omvang van het invorderen van persoonlijke gegevens en de verdere bewerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de desbetreffend rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van Uw private sfeer neemt U uit de privacyverklaring van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
  Indien U niet wilt, dat Facebook die, via onze Website verzamelde gegevens onmiddelijk met Uw Facebook- profiel in verbinding brengt, moet U zich bei Facebook uitloggen voor Uw bezoek aan onze Website. U kunt het laden van de Facebook Plugins ook met Add-Ons voor Uw Browser volledig verhinderen, b.v. met de „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 12. Gebruik van Google Remarketing

  Wij gebruiken op onze Website de dienst in van Google Remarketing der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna volgend „Google“ genoemd. Met Google-Remarketing kunnen advertenties voor gebruikers worden geschakeld, die onze Website reeds vroeger hebben bezocht. Binnen het Google-reklame-netwerk kunnen hierdoor aangepaste reklameadvertenties op onze zijde worden afgebeeld. Google-Remarketing gebruikt voor deze analyse Cookies. Cookies zijn kleine tekstfiles, die op Uw computer opgeslagen werden en waardoor een analyse van het gebruik van de Website mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor wordt het mogelijk, onze bezoekers terug te erkennen, zodra deze zijden van onze Website van het reklame-netwerk van Google oproepen. Op deze manier kunnen reklameadvertenties binnen het Google-reklame-netwerk gepresenteerd worden die op de inhoud betrekking hebben, die de bezoeker op voorhand op de Website van het Google-reklame-netwerk al heeft opgeroepen, die eveneens de Remarketing functie van Google gebruiken. Naar eigen zeggen, verzamelt Google hierbij geen persoonlijke gegevens. U kunt deze functie deactiveren, door onder http://www.google.com/settings/ads de overeenkomstige instellingen uit te voeren.

 13. Gebruik van Youtube

  In enkele zijden van onze aanbieding zijn verlinkingen, en in zeldene gevallen zogenoemde inbeddingen van videos op YouTube. YouTube is een aanbieding van Google Inc. Het doel en de omvang van de vordering van de persoonlijke gegevens en het gebruik door Google zoals de rechten en instelmogelijkheden als beveiliging als YouTube-kliënt kunt U uit de privacyverklaring van Google/YouTube ontnemen.

 14. Gebruik van Google-Adwords

  Om reklame te maken voor onze Website zetten wij bovendien het Google Werbetool "Google-Adwords" in. In het raam daarvan gebruiken wij op onze Website de Analysedienst "Conversion-Tracking" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna volgend „Google“ genoemd. Zover U via een Google- advertenties op onze Website gekomen bent, wordt een Cookie op Uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstfiles, die door Uw Internet-Browser op Uw computer worden gelegd en opgeslagen. Deze zogenoemde "Conversion- Cookies" verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet Uw persoonlijke identificatie. Bezoekt U bepaalde zijden op onze Website en is de Cookie nog niet afgelopen, kunnen wij en Google erkennen, dat U, als gebruiker op één van onze, bij Google geplaatste advertenties geklikt heeft en naar onze zijde doorgestuurd werd.

  Die met hulp van de "Conversion-Cookies" binnengehaalde informaties geven Google de mogelijkheid, bezoeker-statistieken voor onze Website te maken. Door deze statistieken ervaren wij het totale aantal van gebruikers, die op onze produkten hebben geklikt en bovendien welke zijden van onze Website door welke gebruiker vervolgens worden opgeroepen. Zowel wijzelf noch "Google- Adwords" bekomen geen enkele informatie, waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

  U kunt de installatie van de "Conversion-Cookies" door een equivalente instelling van Uw Browsers verhinderen, bijvoorbeeld per Browser-instelling, die het automatisch zetten van Cookies algemeen deactiveert of in het biezonder enkel de Cookies van de Website "googleadservices.com“ blokkeert.

  De betreffende privacyverklaring van Google is te verkrijgen onder de hierna volgende
  Link: https://services.google.com/sitestats/nl.html

 15. Gebruik van affilinet-Tracking-Cookies

  Op onze Website zetten wij affilinet-Tracking-Cookies in voor de korrekte registratie van Sales en/of Leads. Cookies zijn kleine tekstfiles, die door Uw computer worden opgeslagen wanneer U een Website bezoekt. Deze Affilinet- Tracking-Cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens. Integendeel wordt enkel de identificatienummer van de bemiddelde partner en de volgnummer van het reklamemateriaal geregistreerd welke dor de bezoeker werd aangeklikt. Deze informaties zijn nodig om de betaling tussen de Website-bedrijver en de adverteerder te regelen. Met de partner- identificatienummer wordt, bij het tot stand komen van een transactie, de toewijzing aan de vermiddelde partner van de te betalende provisie geregeld.

  U kunt de installatie van de Cookies verhinderen door een adequate instelling van Uw browser-Software. Wij wijzen U er echter op, dat het mogelijk is, dat U in dit geval, niet alle functies van onze Website in volle omvang kunt gebruiken.

 16. Publikatie van advertenties / Online- sollicitaties

  Uw sollicitatie-gegevens worden door ons elektronisch afgehaald en verwerkt voor de afwikkeling van het sollicitatieprocedure. Volgt op Uw sollicitatie het afsluiten van een arbeidscontract, kunnen de door U afgegeven gegevens door ons in Uw personeelsakte worden opgeslagen met als doel de gebruikelijke organisatorische en administratieve processen onder naleving van de betreffende wettelijke voorschriften te kunnen uitvoeren.

  De annulering van de gegevens die door U aan ons werden gegevens, gebeurt bij het afwijzen van Uw sollicitatie automatisch twee maanden na het bekendmaken van de afwijzing. Dit telt niet wanneer, omwille van de wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de bewijsplicht volgens de algemene wet op gelijke behandeling) een langere opslag noodzakelijk is, of wanneer U een langere opslag in onze belangstellenden-gegevensbestand uitdrukkelijk hebt toegestemd.

 17. Uw rechten als betroffene (o.a. inlichtingen/annulering/verwijdering)

  Op basis van de wet van de federale gegevensbescherming en de EU- DSGVO kunt U zich bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van Uw persoonlijke gegevens en hun wijziging, blokkering, annulering of een herroepen van een verleende toestemming kosteloos aan ons wenden. Overeenkomstig de basisverordening van de privacyverklaring hebt U het recht informatie over Uw persoonlijke gegevens te verlangen (zie artikel 15), ook het verlangen van een correctie (zie artikel 16), verwijdering (zie artikel 17) of tenminste de begrenzing van de verwerking (zie artikel 18) van Uw persoonlijke gegevens.

  Verder hebt U het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens (zie artikel 20). Bovendien hebt U natuurlijk altijd het recht, toegekende rechten voor de verwerking van persoonlijke gegevens tegen te spreken (artikel 7) evenals het tegenspreken van een verwerking, die gebeurt op basis van de afweging rechtvaardige interessen (zie artikel 21 hoofdstuk 4 DSGVO). Bovendien hebt U het recht op beroep bij de verantwoordelijke staatscommissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistratie.

  Bij verdere vragen in verband met het verzamelen, gebruiken of verwerken van Uw persoonlijke gegevens, bij informatie, wijzigingen, blokkering of annulering van gegevens evenals het herroepen van een verleende toestemming kunt U zich met onze toezichthouder voor gegevensbescherming in verbinding zetten onder het volgende contact:

  Tacke + Lindemann
  Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG
  Beratgerstraße 31-33
  44149 Dortmund

  Tel.: +49 (0)231 17777-0
  E-Mail: info@tacke-lindemann.de

Stand: Mei 2018

Einde van de privacyverklaring